Predlog odluka za skupštinu 2013.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
,,BORAC,,AD ŠURJAN

BROJ : 01-o.d.100-1/2013

DANA:10.05.2013

Šurjan , Ive Lole Ribara 8

Matični broj : 08057729

PIB : 101356914

Š U R J A N

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 45 . Statuta PP,, BORAC,, AD ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,,BORAC,,AD ŠURJAN na sednici koja je održana dana 10.05.2013 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova odluku koju možete pogledati ili preuzeti ovde.