IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011 i 99/2011) POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE "BORAC" AD iz ŠURJAN MB.: 08057729, šifra delatnosti.: 0111 objavljuje sledeći:

izveštaj o SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 45 Statuta POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆA ,, BORAC,, AD ŠURJAN , Odbor direktora je na sednici održanoj dana 10.05.2013 godine jednoglasno ,glasovima svih prisutnih članova , usvojio:

ODLUKU o sazivanju skupštine

Odluku o sazivanju skupštine možete preuzeti ovde