IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011 i 99/2011) PP ,,BORAC,, AD iz ŠURJAN MB.: 08057729, šifra delatnosti.: 0111 objavljuje sledeći:

 

 

Objavljeno na sajtu 28.05.2012. godine.

izveštaj o bitnom događaju

 

Na osnovu člana 36 Statuta POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆA ,, BORAC,, AD ŠURJAN , Upravni odbor je na sednici održanoj dana 20.05.2012 godine usvojio:

 

ODLUKU

o sazivanju skupštine

 

v SAZIVANJE sednicE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,, BORAC,,AD ŠURJAN za 27.06.2012 sa početkom u 7,00 časova , na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE ,, BORAC ,, AD ŠURJAN ,, EKONOMIJA ,, u ŠURJANU.

 

v javni poziv za sednicu SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 20.05.2012. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva www .borac.co.rs , na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradkse berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, korporativnog agenta .

 

v DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 03.09..2011 godine

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvešataja za 2011 godinu i izveštaja revizora za 2011 godinu.

4. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01..2011 do 31.12.2011 godine.

5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012 god.

6. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju P.P.,,BORAC,,AD ŠURJAN radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

7. Donošenje odluke o usvajnju Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.

9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora - Odbor direktora

10. Donošenje odluke o zaradi i naknadi za rad direktora .

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

 

v PREUZIMANJE MATERIJALA ZA sednicu skupštinE

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva (www.borac.co.rs).

v PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI skupštinE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

(1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,

(2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu skupštine.

v DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrdjuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 17.06.2012 godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

 

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE ,, BORAC,, AD ŠURJAN , na dan upućivanja poziva 20.05.2012. godine ima ukupno emitovano 71.412 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose prostom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,,BORAC,, AD ŠURJAN iznosi 71.412 .

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa može upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Predsednik Upravnog odbora

Veselinović Jovan